Czym są Usługi Elektroniczne Ochrony Zdrowia?
Na Usługi Elektroniczne Ochrony Zdrowia składają się systemy i rejestry, które prowadzi Centrum e-Zdrowia oraz Elektroniczna Platforma Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ). Dzięki e-PLOZ możesz zalogować się przy pomocy tego samego loginu i hasła do systemów Centrum e-Zdrowia. Żeby w pełni korzystać z możliwości systemów Centrum e-Zdrowia, zarejestruj się i loguj się przy użyciu wybranego przez siebie loginu i hasła. Na stronę logowania do UEOZ zostaniesz przekierowany zawsze, gdy w którymś z systemów Centrum e-Zdrowia użyjesz przycisku „Zaloguj się”. Z poziomu e-PLOZ możesz także zalogować się do systemów/rejestrów Centrum e-Zdrowie z wykorzystaniem usług identyfikacji tożsamości w Internecie udostępnianych przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej logując się przez login.gov.pl.
Pomoc: pytania i odpowiedzi
Żeby dowiedzieć się więcej o działaniu loginu i hasła w ochronie zdrowia, przeczytaj pytania i odpowiedzi.
1. W zeszłym roku miałem login i hasło w P2SA. Czy one dalej działają?
Jeśli posiadałeś login w P2SA to został on zmigrowany, przed pierwszym logowaniem musisz zresetować hasło. Pamiętaj, aby w trakcie resetowania hasła podać login z P2SA albo adres email jaki był na koncie P2SA.
2. Co należy wykonać przy pierwszym logowaniu w UEOZ?
Jeśli posiadałeś login w P2SA to został on zmigrowany, przed pierwszym logowaniem musisz zresetować hasło. Użyj przycisku Odzyskaj je. Pamiętaj, aby w trakcie resetowania hasła podać login z P2SA albo adres email jaki był na koncie P2SA.
3. Nie pamiętam loginu
Aby odzyskać e-maiil skorzystaj z opcji Odzyskaj je. Wpisz adres email zarejestrowany w systemie logowania i kliknij "Wygeneruj nowe hasło". Jeżeli wiadomość z linkiem do resetu hasła nie dotarła - sprawdź folder "Spam". W przypadku dalszych problemów - skontaktuj się z nami pod adresem: logowanie@cez.gov.pl. W wiadomości prosimy o podanie adresu e-mail.
4. Nie pamiętam hasła
Aby odzyskać hasło skorzystaj z opcji Odzyskaj je. Wpisz adres email zarejestrowany w systemie logowania i kliknij "Wygeneruj nowe hasło". Jeżeli wiadomość z linkiem do resetu hasła nie dotarła - sprawdź folder "Spam". W przypadku dalszych problemów - skontaktuj się z nami pod adresem: logowanie@cez.gov.pl. W wiadomości prosimy o podanie adresu e-mail.
5. Klikam "Wygeneruj nowe hasło" ale nie otrzymuję wiadomości z linkiem - co zrobić?
Wiadomość nie dociera, ponieważ podany przez Ciebie adres email prawdopodobnie nie został zarejestrowany w systemie logowania. W celu wyjaśnienia tej sytuacji prześlij zgłoszenie na adres: logowanie@cez.gov.pl.
Warunki korzystania z serwisu

Warunki korzystania z Elektronicznej Platformy Logowania Ochrony Zdrowia

§ 1

Niniejszy dokument określa zasady korzystania z Systemu Usług Elektronicznych Ochrony Zdrowia.

§ 2

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:

 • Administrator danych – administratora danych, o którym mowa w art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • ePLOZ - Elektroniczna Platforma Logowania Ochrony Zdrowia jest systemem służącym do uwierzytelniania użytkowników spełniającym wymagania, o których mowa w §3 Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 10 marca 2020r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników wydanego na podstawie art. 20a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346);
 • Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, które są zbierane w ramach korzystania przez Użytkownika z ePLOZ są również zapisywane w plikach cookies;
 • RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • CEZ - Centrum e-Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A;
 • Uwierzytelnienie – proces polegający na potwierdzeniu zadeklarowanej tożsamości podmiotu biorącego udział w procesie komunikacji;
 • Użytkownik – osoba fizyczna , która korzysta z ePLOZ;

§ 3

 • ePLOZ jest elementem Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych, w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, z późn. zm.).
 • Korzystając z ePLOZ Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie w plikach cookies danych o sposobie korzystania przez niego z serwisu. Dane zapisane w plikach cookies są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.

§ 4

 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z ePLOZ w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi oraz postanowieniami niniejszych Warunków.
 • Korzystanie z ePLOZ jest bezpłatne.
 • Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, CeZ nie odpowiada za szkody powstałe w związku z ePLOZ, jej użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego czy też nie przestrzeganiem Warunków przez Użytkowników.
 • CeZ nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do ePLOZ z przyczyn niezależnych od CeZ.

§ 5

 • Pod adresem https://eploz.ezdrowie.gov.pl udostępniono ePLOZ.
 • Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania i funkcji platformy dostępne są na stronie internetowej określonej w pkt 1.
 • Z ePLOZ może korzystać tylko Użytkownik.
 • Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z postanowieniami określonymi w niniejszych Warunkach i do ich przestrzegania.
 • Konto w ePLOZ zakłada się za pomocą formularza dostępnego na stronie określonej w pkt 1 po zaakceptowaniu Warunków korzystania z ePLOZ
 • Użytkownik ma prawo korzystać z usług dostępnych w ePLOZ z chwilą aktywacji konta.
 • Każdy Użytkownik może założyć tylko jedno konto w systemie ePLOZ,
 • Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego konta innych osobom.

§ 6

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie ePLOZ jest minister właściwy do spraw zdrowia.
 • Dane kontaktowe Administratora Danych: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, email: kancelaria@mz.gov.pl
 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Zdrowia: iod@mz.gov.pl, elektroniczna skrzynka podawcza: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP
 • Dane w ePLOZ przetwarzane są w celu uwierzytelniania użytkownika uzyskującego dostęp do zasobów platformy określonej w §3 ust.1.
 • Dane w ePLOZ przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń.
 • Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO a w szczególności prawo do bezpłatnej pierwszej kopii danych zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO.
 • Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do niezwłocznego sprostowania danych osobowych go dotyczących, które przetwarza ePLOZ.
 • Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do usunięcia danych z uwzględnieniem zapisów ust.5. W przypadku żądania usunięcia danych, Użytkownik utraci możliwość logowania się do systemów, dla których ePLOZ stanowi system uwierzytelniający.
 • Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania w zakresie zgodnym z art. 18 RODO.
 • Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do przeniesienia danych w zakresie zgodnym z art. 20 RODO.
 • Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie zgodnym z art. 21 RODO.
 • Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 7

 • Niniejsze warunki obowiązują od dnia opublikowania.
 • Warunki są udostępnione nieodpłatnie w postaci umożliwiającej ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Niniejsze Warunki mogą być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniane. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania.
 • W przypadku zmiany treści Warunków, Użytkownik zarejestrowany zostanie o tym fakcie poinformowany podczas uwierzytelniania.

Zalecenia bezpieczeństwa dla systemu EPLOZ:

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wykorzystuje zaawansowane rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ePLOZ.

Jednakże każdy użytkownik systemu zobowiązany jest do dbałości o bezpieczeństwo urządzenia, za pomocą którego korzysta z ePLOZ.

W tym celu wskazane jest postępowanie zgodne z następującymi zaleceniami:

 • Przed zalogowaniem się na swoje konto należy sprawdzić:
  • czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https, oznaczającego protokół, odpowiadający za bezpieczeństwo połączenia,
  • czy w przeglądarce występują informacje wskazujące, że połączenie jest szyfrowane, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki, co gwarantuje, że sesja jest szyfrowana protokołem SSL, pozwalającym na bezpieczną komunikację; w zależności od przeglądarki, kłódka może pojawić się w pasku adresowym lub w pasku stanu w dolnej części ekranu,
  • zawsze należy sprawdzać ważność i poprawność certyfikatu strony do logowania.
 • Praca w systemie ePLOZ:
  • nie wolno logować się do ePLOZ z adresu strony, przesłanej przez innego użytkownika drogą elektroniczną (np. w wiadomości e-mail, wiadomości w komunikatorze internetowym lub portalach społecznościowych),
  • nie należy logować się do ePLOZ z komputera, na którym jest już zalogowany inny użytkownik,
  • po zalogowaniu do ePLOZ nie należy pozostawiać komputera bez nadzoru, w szczególności należy zablokować do niego dostęp,
  • należy zwracać uwagę na komunikaty pojawiające się w oknie przeglądarki oraz nie należy lekceważyć komunikatów o zaistniałych zagrożeniach wysyłanych przez systemy zabezpieczające komputer,
  • po zakończeniu pracy należy wylogować się z ePLOZ,
  • nie powinno się korzystać z ePLOZ w miejscach publicznych, np. korzystając z kafejek internetowych lub logować się za pośrednictwem ogólnie dostępnych niezabezpieczonych sieci internet.
 • Bezpieczeństwo komputera użytkownika:
  • komputer używany do logowania do ePLOZ powinien być wyposażony w program antywirusowy z aktualną bazą wirusów oraz włączoną zaporą firewall,
  • aktualizacje i poprawki systemu operacyjnego, używanej przeglądarki internetowej, wtyczki Flash, przeglądarki PDF itp. oprogramowania powinny być instalowane niezwłocznie po ich udostępnieniu przez producentów.

Uwaga:

Wszelkie zdarzenia, w tym próby logowania do ePLOZ zarówno udane jak i nieudane są rejestrowane.

Wszystkie czynności wykonywane po zalogowaniu do ePLOZ są rejestrowane.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia nie bierze odpowiedzialności za środowisko użytkownika z którego następuje połączenie do ePLOZ, w szczególności za nieuprawniony dostęp i działania, będące wynikiem działania złośliwego oprogramowania komputerowego bądź niezabezpieczenia go przez użytkownika ePLOZ.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( RODO ).

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2019 r. poz. 408, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z poźn. zm.).

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku!

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (określane jako „GDPR”, „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”, „ORODO” lub „RODO”).

Pod adresem https://eploz.ezdrowie.gov.pl udostępniona została Elektroniczna Platforma Logowania Ochrony Zdrowia zwana dalej ePLOZ.

ePLOZ jest elementem Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych, w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, z późn. zm.)., i służy do uwierzytelniania użytkowników ww. platformy.

Administratorem danych osobowych w systemie jest Minister Zdrowia, z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa. Dane kontaktowe Administratora danych: iod@mz.gov.pl.

Natomiast administratorem systemu, tj. podmiotem odpowiedzialnym za techniczno-organizacyjną obsługę systemu jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa (zwane dalej „Centrum"), skrytka ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP.

W przypadku problemów technicznych należy dzwonić pod nr: 19 457 lub mailowo: logowanie@cez.gov.pl.

Pomoc świadczona jest w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 15:00.

Zbieranie i przetwarzanie danych

W ePLOZ przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe niezbędne do realizacji usługi świadczonej za pomocą ePLOZ.

W ePLOZ zbierane są dane w postaci: imienia, nazwiska, loginu, PESEL a w przypadku jego braku numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, adresu e-mail, w celu założenia konta w ePLOZ zgodnie ze złożonymi przez Pana/Panią wnioskami. W przypadku tworzenia konta za pośrednictwem Węzła Krajowego dane takie jak imię, nazwisko oraz PESEL pobierane są do ePLOZ automatycznie z profilu wykorzystywanego do logowania na WK i zapisywane w koncie ePLOZ.

Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest art. 6 ust. 1 pkt c i e RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Dane będą przetwarzane i archiwizowane w okresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, świadczenia usług ePLOZ oraz do czasu przedawnienia roszczeń.

Twoje prawa

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO a w szczególności prawo do bezpłatnej pierwszej kopii danych zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do niezwłocznego sprostowania danych osobowych go dotyczących, które przetwarza ePLOZ.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do usunięcia danych. W przypadku żądania usunięcia danych Użytkownik utraci możliwość logowania się do systemów dla których ePLOZ stanowi system uwierzytelniający.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania w zakresie zgodnym z art. 18 RODO.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do przeniesienia danych w zakresie zgodnym z art. 20 RODO.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie zgodnym z art. 21 RODO.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W tym celu realizacji praw wskazanych powyżej należy się skontaktować z nami za pomocą środków elektronicznych bądź tradycyjnych.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest art. 6 ust. 1 pkt c i e RODO , tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2019 poz. 408 z późn. zm. )

Deklaracja dostępności

Centrum e-Zdrowia (CeZ) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej EPLOZ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej EPLOZ .

Data publikacji strony internetowej: 2020-04-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W systemie występują m.in. błędy:

 • responsywności na urządzeniach mobilnych
 • w obsłudze formularzy za pomocą klawiatury
 • w budowie pól formularzy - zdarzają się pola bez etykiet tekstowych
 • w implementacji skiplinków

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Luboń, e-mail: media@cez.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno wejście od strony ul. Stanisława Dubois jest wejściem do CeZ, natomiast drugie wejście znajduje się od strony Józefa Lewartowskiego i prowadzi do innych firm, mających siedzibę w budynku.

Recepcja znajduje się na wprost głównego wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami. Istnieje możliwość schowania ramion kołowrotków (sterowane z pulpitu zdalnego przez ochronę) zamontowanych w bramce, co umożliwi przejazd wózka.

Korzystanie z windy jest możliwe dla osób poruszających się na wózkach.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na 0, I, II i III piętrze.

W okolicy budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdujące się przed budynkiem od ulicy Stanisława Dubois oraz 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na sąsiedniej ulicy Józefa Lewartowskiego naprzeciwko marketu spożywczego (po przeciwnej stronie ulicy z budynkiem).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, po okazaniu certyfikatu stwierdzającego, iż zwierzę jest przeszkolone jako pies asystujący i posiada wszystkie aktualne badania weterynaryjne.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla (za wyjątkiem windy, gdzie przyciski posiadają oznaczenia w tym alfabecie). Nie ma również oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

W recepcji i innych miejscach nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Informacje dodatkowe

Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem wszystkich plików instrukcji, publikacji i poradników do wersji w pełni dostępnych cyfrowo.

Materiały drukowane udostępniane przez podmiot nie posiadają adaptacji w druku powiększonym dla osób słabowidzących.